Monday-Saturday 08.00-18.00

Category: กิจกรรมภายในบริษัท

Training

Human Resource Development Seminar

กิจกรรมอบรมสัมนาพัฒนาบุคลากร ณ โรงแรม ดับเบิ้ลยู กรุงเทพ 20 พฤศจิกายน

Read More »
งานเลี้ยง

New Year Party 2020

งานเลี้ยงส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ บริษัทสหะพืชผลและบริษัทในเครือ ณ โรงแรมดับเบิ้ลยู กรุงเทพ วันที่

Read More »